นิทรรศการแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2562

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

นิทรรศการแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ

ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2562

ชื่อโครงการ : โครงการนิทรรศการแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา

 

ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการจัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 โดยผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาจำนวน 9 คน เพื่อเป็นการนำผลของการพัฒนาองค์ความรู้อันเกิดจากความสามารถบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ จากการค้นคว้าด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพจนเกิดผลงานที่เป็นนวัตกรรมการออกแบบและมีเอกลักษณ์ของผลงานเฉพาะบุคคลมาเผยแพร่ ถ่ายทอดอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคคลทั่วไปตลอดจนผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ เกี่ยวกับการสร้างงานออกแบบเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเผยแพร่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ด้วยการวิจัยการออกแบบขั้นสูงในงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ สู่สาธารณะ อันเป็นประโยชน์ในความก้าวหน้าทางวิชาการและต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ในระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ5 ชั้น2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 คุณสมเกียรติ พันธรรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

 

 

 

 

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร