ช่องทางการติดต่อประสานงานของนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19 ทางคณะมัณฑนศิลป์ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อแก่นักศึกษา เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
– รายละเอียดโครงการกิจกรรม
– ทุนการศึกษา
– การฝึกงานวิชาชีพ
– การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา
– นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันการคัดเลือกทหาร
ทางงานกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ได้มีการจัดทำช่องทางที่นักศึกษาสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร