ขอเชิญบุคลากรคณะมัณฑนศิลป์ทุกท่านที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. 2563 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

ขอเชิญบุคลากรคณะมัณฑนศิลป์ทุกท่านที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. 2563 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.

โดยใช้บัตรเลือกตั้งตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

และส่งมาที่ e-mail address: buaanoma@gmail.com

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร