ผู้แทนจากกลุ่มสถาบันการศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการชาวเดนมาร์ก เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านการออกแบบของคณะฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 16 พฤษจิกายน 2561 สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ได้นำผู้แทนจากกลุ่มสถาบันการศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการชาวเดนมาร์ก เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านการออกแบบของคณะฯ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ในการนี้ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า จะเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมือระหว่างกัน เพื่อให้มีกิจกรรม workshop ด้านการออกแบบ การทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนการศึกษา และการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร