คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ปีการศึกษา 2557

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

11781697_10153598874432042_6520507127801459069_n

คณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ อาจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร อาจารย์นิลุบล ขอรวมเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี มงคลสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์และอาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวต้อนรับ นำเสนอรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2557 ในการนี้คณะมัณฑนศิลป์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน

คลิกเพื่อดู แกลเลอรี่

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร