ภาพงานแสดงผลงานศิลปนิพนธ์  “ Jewelry Degree Show 18 “

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประมวลภาพงานแสดงผลงานศิลปนิพนธ์
“ Jewelry Degree Show 18 “
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 มิถุนายน 2561

Jewelry Degree Show 18 Exhibition 2018
ART GRADUATE EXHIBITION
Department of Jewelry Design,
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University

On Wednesday 6th June 2018
at ATRIUM 2 G floor, Siam Center
show time 5-7 p.m.

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร