การประกันคุณภาพปี 2562

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลระดับคณะวิชา

ข้อมูลระดับหลักสูตร

– รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (เกณฑ์ สป.อว.)
     – รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
     – รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
     – รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
– รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ AUN-QA)
     – รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
     – รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
  • ไฟล์แนบ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร