การประกันคุณภาพปี 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ข้อมูลระดับคณะวิชา

– กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
– รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
– รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Feedback Report)

ข้อมูลระดับหลักสูตร

– กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (เกณฑ์ AUN-QA ทั้งหมด)
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ AUN-QA)

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
– ออกแบบภายใน
– ออกแบบนิเทศศิลป์
– ออกแบบผลิตภัณฑ์
– ประยุกตศิลปศึกษา
– เครื่องเคลือบดินเผา
– ออกแบบเครื่องประดับ
– การออกแบบเครื่องแต่งกาย

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
– ออกแบบผลิตภัณฑ์
– ออกแบบเครื่องประดับ
– การออกแบบ
– ศิลปะการออกแบบ
– ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
– ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
– การออกแบบ
– ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
– ออกแบบภายใน
– ออกแบบนิเทศศิลป์
– ออกแบบผลิตภัณฑ์
– ประยุกตศิลปศึกษา
– เครื่องเคลือบดินเผา
– ออกแบบเครื่องประดับ
– การออกแบบเครื่องแต่งกาย

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
– ออกแบบผลิตภัณฑ์
– ออกแบบเครื่องประดับ
– การออกแบบ
– ศิลปะการออกแบบ
– ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
– ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
– การออกแบบ
– ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร