การประกันคุณภาพปี 2561

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลระดับคณะวิชา

การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา

Download (PDF, 150KB)

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 


ข้อมูลระดับหลักสูตร

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Download (PDF, 134KB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Download (PDF, 1.04MB)

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

            – การออกแบบเชิงวัฒนธรรม

สรุปผลการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะมัณฑนศิลป์ รุ่นจบปีการศึกษา 2560

Download (PDF, 309KB)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร