“เครื่องประดับแห่งการเจริญมรณานุสติ” Contemplation on Death Jewellery

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร