ข้อมูลทุนการศึกษา

แหล่งสนับสนุนทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาที่คณะมัณฑนศิลป์ จัดสรรให้แก่นักศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ มูลนิธิ สมาคม ธนาคาร บริษัท ร้านค้า และผู้มีอุปการะคุณแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

 1. ทุนการศึกษาที่ได้รับจากการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณ เงินรายได้ของ คณะมัณฑนศิลป์
 2. ทุนการศึกษาที่มูลนิธิ สมาคม บริษัท กองทุนต่าง ๆ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่นักศึกษา โดยผ่านการพิจารณาจากคณะมัณฑนศิลป์โดยตรง และบริจาคให้มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านการ พิจารณาทุนจากกองกิจการนักศึกษา
ประเภททุนการศึกษา

ประเภทของทุนการศึกษาที่จัดสรรให้มี 4 ลักษณะ คือ

 1. กองทุนการศึกษา โดยผู้มีจิตศรัทธามอบเงินต้นจำนวนหนึ่งให้แก่คณะมัณฑนศิลป์ และคณะนำเสนอ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำดอกผลที่ได้มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเป็นปี ๆ ไป ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และพิจารณาจัดสรรทุนต่อไป อันได้แก่ กองทุนนางอังคณา เพ็งสา กองทุนจักร ศิริพานิช กองทุนอรัญ วงศ์สุรไกร กองทุนนางสาวศิริพรรณ เวคะวณิชย์ กองทุนความดีอาจารย์ทวี นันทขว้าง กองทุน พศม. กองทุนคุณพ่อจรงค์ รื่นใจดี เป็นต้น
 2. ทุนจ่ายขาด โดยเจ้าของทุนมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่คณะมัณฑนศิลป์ หรือมหาวิทยาลัย เป็นปี ๆ ไป หรือต่อเนื่องจนผู้ได้รับทุนจบการศึกษา โดยระบุคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกนักศึกษา ผู้สมควร ได้รับทุน กำหนดจำนวนทุนและเงินทุน ซึ่งเจ้าของทุนจะจัดพิธีมอบทุนดังกล่าวแก่นักศึกษา หรือให้คณะ ดำเนินการจัดมอบแทน อาทิ ทุนบริษัมโมเดอร์นฟอร์ม จำกัด (มหาชน) ทุนร้านนานาภัณฑ์ ทุนหม่อมเจ้า ไกรสิงห์ อนุสรณ์ ทุนมูลนิธิจุมภฏ- พันธุ์ทิพย์ ฯลฯ
 3. ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินรายได้ ของคณะมัณฑนศิลป์ ได้แก่ ทุนอุดหนุนการศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนอุดหนุนการศึกษาจาก งบประมาณเงินรายได้ ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต และทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ
ทุนและจำนวนทุน
 • ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต จำนวน 30 ทุน
 • ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ จำนวน 36 ทุน
 • ทุนอุดหนุนเงินรายได้คณะฯ จำนวน 14 ทุน
 • ทุนอุดหนุนเงินงบประมาณ จำนวน 9 ทุน
 • ทุนเงินกองทุน บริษัท ฯลฯ มากกว่า 50 ทุน
เงื่อนไขการสมัครขอรับทุนการศึกษา
 1. ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำว่า 2.00 สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ใช้ผลการศึกษาของระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือระดับประโยควิชาชีพ และต้องรายงานผลการศึกษาให้เจ้าของทุนรับทราบทั้ง 2 ภาคการศึกษา
 2. ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกชนิด บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เล่นการพนัน ไม่เที่ยวสถานบันเทิง
 3. นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพกูกกาลเทสะ
 4. ใช้เงินทุนการศึกษาเพื่อประโยชน์การศึกษา
 5. นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องทำงานให้กับคณะวิชา ได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
 6. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับและเข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา และกรณีมีประดกาศให้มารับทุนการศึกษา นักศึกษาจะต้องมารับทุนภายใน 2 สัปดาห์ มิฉะนัน้ ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษานั้น
 7. กรณีเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วย
 8. กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1-7 จะดำเนินการลงโทษตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ทุนการศึกษาเห็นสมควร ดังต่อไปนี้
  8.1 ว่ากล่าวตักเตือน
  8.2 ตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา
  8.3 ตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี
  8.4 ระงับการขอจบการศึกษา
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา

ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

 1. เป็นนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 5. สามารถช่วยเหลืองานกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยได้ เมื่อได้รับการร้องขอ
 • หมายเหตุ คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ขอรับทุนนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละทุนที่กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดของแต่ละทุนประกอบ

ประเภทเรียนดี

 1. เป็นนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. มีผลการเรียนดี อยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขของทุน
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. สามารถช่วยเหลืองานกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยได้ เมื่อได้รับการร้องขอ
เงื่อนไขของการงดจ่ายเงินทุนการศึกษา
 1. พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
 3. ต้องโทษวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรง
 4. ตาย
ขั้นตอนการพิจารณาและมอบทุนการศึกษา
 1. กำหนดปฏิทินการพิจารณาทุนการศึกษา
 2. นักศึกษาเขียนและส่งใบสมัครขอรับทุน
 3. ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน
 4. พิจารณานักศึกษาเข้ารับทุนตามเงื่อนไขทุน และตามคะแนนที่กรรมการให้
 5. จัดส่งรายชื่อนักศึกษาบางส่วนไปสัมภาษณ์ทุนของมหาวิทยาลัย
 6. แจ้งผลการพิจารณาให้ที่ประชุมกรรมการประจำคณะรับทราบ และจัดทำประกาศแจ้งนักศึกษาทราบ
 7. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาทุน
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร