อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์

Kanchalika Kampananon

Email : kampananon@yahoo.com

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี

360 102    การออกแบบ 2
362 103    การออกแบบนิเทศศิลป์ 3
362 106    โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานออกแบบ
362 204    การใช้แสงและเสียง
362 205    การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์
362 206    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
362 207    โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ
362 209    ศิลปนิพนธ์
362 211    การออกแบบสิ่งพิมพ์
362 212    การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิคส์
362 213    การออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์
362 215    การออกแบบภาพข้อมูล
362 221    การออกแบบสื่อออนไลน์
362 231    แอนิเมชันสองมิติ
362 234    ธุรกิจการออกแบบ
362 235    การออกแบบจัดแสดง
362 241    การนำเสนอผลงาน

การศึกษา

M.S. (Computer-Aided Design) Arizona State University, USA (1994)

สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

กัญชลิกา กัมปนานนท์. (2563). สมุดบันทึก สะกิดใจให้บินออกจากทุกข์ [ออกแบบนิเทศศิลป์].
สำนักพิมพ์ใจใส ลพบุรี ไทย.1 ธันวาคม 2563. (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

กัญชลิกา กัมปนานนท์. (2563). การจัดประสบการณ์เรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ในระดับปฐมวัย
[ออกแบบนิเทศศิลป์].สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ตุลาคม 2563.(ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

กัญชลิกา กัมปนานนท์. (2563). หนังสือ สอนคิด…แบบนักวิทยาศาสตร์ [ออกแบบนิเทศศิลป์].
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563. หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ไทย. 14 กันยายน 2563 – 26 กันยายน 2563. (123)

กัญชลิกา กัมปนานนท์. (2562). พลังของแผ่นดิน [ออกแบบนิเทศศิลป์]. มูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพฯ ไทย.
ธันวาคม 2562. (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

กัญชลิกา กัมปนานนท์. (2561). รู้-เฒ่า-ทัน-สุข เตรียมตัวสู่วัยสูงอายุ [ออกแบบนิเทศศิลป์].
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล,สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และมูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย กรุงเทพฯ ไทย.
กันยายน 2561. (ไม่ปรากฏเลขหน้าสูจิบัตร)

Kanchalika Kampananon. (2019). Let’s explore [ออกแบบนิเทศศิลป์]. The Art and Design Exhibition.
by Members of theFaculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery,
Kookmin University South Korea.1 May 2019 – 3 May 2019. (43-47)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร