ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุฑ สิทธิรัตน์

Asst.Prof. Druth Sithiratn

email : sithiratn@gmail.com

 

M.F.A. (Sculpture) University of New South Wales, Australia (2004)

ศ.บ.  (การออกแบบนิเทศศิลป์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2540)

Advanced Diploma of fine arts, TAFE, Koghra, Australia Diploma of fine arts, TAFE , Koghra, Australia

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี 

ระดับปริญญาตรี

360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2

364 106 องค์ประกอบศิลป์ 2

364 205 โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศิลป์

364 213 การเตรียมการศิลปนิพนธ์

364 214 ศิลปนิพนธ์

364 216 ประติมากรรมประยุกต์ 3

การศึกษา

M.F.A. (Sculpture) University of New South Wales, Australia (2004)

ศ.บ.  (การออกแบบนิเทศศิลป์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2540)

Advanced Diploma of fine arts, TAFE, Koghra, Australia Diploma of fine arts, TAFE , Koghra, Australia

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

วรภรรท  สิทธิรัตน์. (2559). ปลดทุกข์ [การสาน] . การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน  2559.

วรภรรท  สิทธิรัตน์. (2558). เธออยู่ไหน [สื่อประสม].การแสดงนิทรรศการ “สินสุข” โครงการประยุกต์ศิลป์ร่วมสมัยภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558.

วรภรรท  สิทธิรัตน์. (2557). ชีวิตกับสายน้ำ [ประติมากรรม] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27  กันยายน 2557.

วรภรรท  สิทธิรัตน์. (2556).  อารมณ์  [สื่อผสม] การแสดงนิทรรศการ  “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”  ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2556  ณ  หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร