ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัจ พงษ์หาญยุทธ

Asst.Prof. Naj Phonghanyudh

ศิลปมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์และปรัชญาศิลปะ)
หลักสูตรปารีส
มหาวิทยาลัย University of Kent, Canterbury, สหราชอาณาจักร (พ.ศ. 2557)

ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2554)
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุนศึกษาแลกเปลี่ยนจากกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส
สถาบัน École Nationale Supérieure des Beaux Arts, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. 2553)

ศิลปบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา เอกวิชาภาพพิมพ์ เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2550)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร