อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา

Subhachog Jumsai Na Ayudhya

ชื่อ-นามสกุล

          ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา

ตำแหน่งทางวิชาการ

          

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2560) 

ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)

สังกัด

          คณะมัณฑนศิลป์   ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

          ผลงานวิจัย

          ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น

                  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 ไม่มี

                  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ

                         บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

ไม่มี

                         หนังสือรวมบทความวิจัย

                                ไม่มี

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

          ผลงานสร้างสรรค์  (ถ้ามี)

 ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา. (2560) Remember Cloud [ประติมากรรม]. 2017

Pacific Rim International Exhibition applications papers.

14 พฤศจิกายน 2560 (ไม่ปรากฏเลขหน้า)

งานแปล (ถ้ามี)

ไม่มี

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี

360 104  วาดเส้น 2

          360 105  ศิลปะปฏิบัติ 1

          360 106  ศิลปะปฏิบัติ 2

          360 107  การเขียนแบบเบื้องต้น 

          360 108  ศิลปะไทยปริทรรศน์

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร