อาจารย์สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล

Sombat Wongatsawanaruemon

ประสบการณ์สอน พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

360 103 วาดเส้น 1
360 104 วาดเส้น 2
360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1
360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์
361 102 การออกแบบภายใน 1
361 103 การออกแบบภายใน 2
361 106 การออกแบบเครื่องเรือน 1
361 109 การออกแบบเครื่องเรือน 2
361 203 มัณฑนศิลป์ไทย
361 205 การออกแบบภายใน 5
361 206 มัณฑนศิลป์ตะวันออก
361 210 การออกแบบภายใน 6
361 211 การเตรียมศิลปนิพนธ์
361 214 ศิลปนิพนธ์
361 217 มัณฑนศิลป์ไทยพื้นถิ่น
361 218 การออกแบบตกแต่งแบบไทย

การศึกษา

ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2527)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล. (2563). วิหารแสดงธรรม วัดเทพกัญญาราม จังหวัดสกลนคร[ออกแบบ].การแสดงนิทรรศการ
ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563 เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2563
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563. (111)

Sombat Wongausawanarumol. (2018). Stupa@ Burirum Province [Design]. The 2018 Pacific Rim International
Exhibition Committee Kongju National University, Korean Cultural Center in Vietnam  Ho ChiMinhMuseum/Hue city
19-24 November, 2018. (44-45)

สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล. (2559). สารีริกธาตุสถิตโพธิสุวรรณวิหารานุสารณี  ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.
การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ
สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล.(2557).วิหารโพธิสุวรรณ.[ออกแบบ]การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์
เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.

สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล. (2556).อุทยานพระธาตุ. [ออกแบบ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปี  แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน”
ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์  ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ, 15–27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร