อาจารย์อาสา วุฒิคะโร

Arsa Wuthikaro

ชื่อ – นามสกุล

นายอาสา  วุฒิคะโร

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

สังกัด

คณะมัณฑนศิลป์  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  5 ปี

360 102  การออกแบบ 2

          363 101  ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์

363 109  วัสดุและวิธีการผลิต 1

363 115  พื้นฐานการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

363 201  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4

363 212  ศิลปนิพนธ์

363 221  พื้นฐานการออกแบบเครื่องเรือน

363 222  การออกแบบเครื่องเรือนเชิงทดลอง

363 232  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1

363 233  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2

363 234  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 3

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

          363 512 ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ
363 522 การออกแบบและวัฒนธรรม

363 523 งานออกแบบวิจักษ์

363 524 การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ

363 525 สัมมนาการออกแบบ

363 541 ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ

การศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

M.A. (Design Management) Northumbria University, UK (2017)
ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)

ผลงานสร้างสรรค์

          อาสา  วุฒิคะโร. (2563).  1000. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์                                ประจำปี การศึกษา 2563. เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะ                              มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563. (129)

อาสา  วุฒิคะโร. (2563).  ลมหลุก. นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกิด                            (As Is) ณ หอศิลปฯคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร. 5 กุมภาพันธ์ 2563.                                       (ไม่พิมพ์ในสูจิบัตร)        

Arsa Wuthikaro. (2019). Pliksi – Dual – purpose table. The Art and Design                                        Exhibition by Members of The Faculty of Decorative Arts Silpakorn                                        University Thailand. ChoHyung Gallery Kookmin University South Korea.
1 – 3 May 2019. (128)

อาสา  วุฒิคะโร. (2561). อเวกา. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561                               ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่                             3. 15 – 30 กันยายน 2561. (107)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร