ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ คุปตะวาทิน

Asst.Prof.Piti Khuptawathin

ชื่อ – นามสกุล

นายปิติ คุปตะวาทิน

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

สังกัด

คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  5  ปี 

          360 101  การออกแบบ 1

363 106  ศิลปะการขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์

363 107  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

363 115  พื้นฐานการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

363 206  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5

363 207  การสร้างสรรค์แนวคิดในงานออกแบบผลิตภัณฑ์

363 212  ศิลปนิพนธ์

363 218  การออกแบบที่ว่างเชิงอัตลักษณ์

363 219  การออกแบบฉากและงานสร้าง

363 222  การออกแบบเครื่องเรือนเชิงทดลอง

363 223  การออกแบบเครื่องเรือนกับบริบทโลก

363 232  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1

363 233  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2

363 234  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 3

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

363 522 การออกแบบและวัฒนธรรม

363 523 งานออกแบบวิจักษ์

363 524 การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ

363 525 สัมมนาการออกแบบ

การศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

M.A. (Industrial Design) Savannah College of Art and Design, USA (2003)

ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์                 

ปิติ คุปตะวาทิน. (2554). ปรองดอง (นาฬิกาไร้เข็ม) : ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมเหลืองและแดงในแต่ละนาที (ออกแบบผลิตภัณฑ์). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2554.

ปิติ คุปตะวาทิน. (2555). จักรยานทำจากไม้กอล์ฟ (ออกแบบผลิตภัณฑ์). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  “Eastern Spirit” แสดงผลงานเมื่อปี พุทธศักราช 2555 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 15-26 กันยายน 2555.

ปิติ คุปตะวาทิน. (2556). การสร้างเฟรมจักรยานสำหรับแข่งขันด้วยเหล็กโครโมลี่(ออกแบบผลิตภัณฑ์). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” แสดงผลงานเมื่อปี พุทธศักราช 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 15-27 กันยายน 2556.

ปิติ คุปตะวาทิน. (2557). โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์และอาคารปฏิบัติธรรม วัดมกุฏคีรีวัน จังหวัดนครราชสีมา(ออกแบบสถาปัตยกรรม). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asean แสดงผลงานเมื่อปี พุทธศักราช 2557 โครงการเผยแพร่ผลงาน DNA ประจำปี 2557 : ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 15-27 กันยายน 2557.

ปิติ คุปตะวาทิน. (2558). เก้าอี้ทองเหลือง“คีรีวัน (ออกแบบผลิตภัณฑ์). นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 : รุ่นอรุณแห่งความสุข” ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 15-27 กันยายน 2558.

ได้รับรางวัล ELLE DÉCOR THAILAND DESIGN AWARD ประจำปี 2015/2016  จัดโดยนิตยสาร ELLE DECORATION.

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)

ผลงานสร้างสรรค์

ปิติ คุปตะวาทิน. (2563). แหวนยาดม. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ ประจำปี การศึกษา 2563. เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี. ณ หอศิลปะและการ ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563. (131)

ปิติ คุปตะวาทิน. (2563). “หนึบ: ม้านั่งยาว” และ “ คุณปลัด: โคมไฟ”. นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกิด (As Is) ณ หอศิลปฯคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร. 5 กุมภาพันธ์ 2563. (ไม่พิมพ์ในสูจิบัตร)

Piti Khuptawathin. (2019). Living along Saen Saep canal. 2019 Pacific Rim International Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 – 11 October 2019. (44)

Piti Khuptawathin. (2019). Packaging design for Inhalant “Rocket” brand. The Art and Design Exhibition by Members of The Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand. Cho Hyung Gallery Kookmin University South Korea. 1 – 3 May 2019. (124)

Piti Khuptawathin. (2018). Cladding Chair. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University, Vietnam. 21 – 24 November 2018. (47)

ปิติ คุปตะวาทิน. (2561). บรรจุภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรกำจัดตัวเรือดและไรฝุ่น. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ตลาดชุมชนโบราณท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี. 15 – 30 กันยายน 2561. (122)

ปิติ คุปตะวาทิน. (2560). จักรยานสำหรับชีวิตสัญจรในเมือง กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน. 18 – 22 กันยายน 2560. (79)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). กลุ่มอาชีพจัก สานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาตำบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball. โครงการส่งเสริม ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (34-35)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). ฉลากสมุนไพร. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบล บางไทรป่า : โครงการส่งเสริมชุมชน ต้นแบบสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (36-37)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). กลุ่มผลิตภัณฑ์ แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตำบลวัดละมุด. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (38-39)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). หมู่บ้าน วัฒนธรรมไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม พระเกียรติ 6 รอบพระ ชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (42-43)

บทความ

บทความทางวิชาการ

ปิติ คุปตะวาทิน.. (2554). ความคิดสร้างสรรค์มาจากไหน(From Where Does the Creative Idea Originate?). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ ฉบับพิเศษ มัณฑนศิลป์’54 : 55 ปี แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตีพิมพ์เมื่อ กันยายน ปีพุทธศักราช 2554.

ปิติ คุปตะวาทิน. (2556). Visual effect in product design. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด  วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 6 ตีพิมพ์เมื่อ ปีพุทธศักราช 2557.

ผลงาน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร