อาจารย์ศรีนาฎ ไพโรหกุล

Srinad Pirohakul

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวศรีนาฎ  ไพโรหกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

สังกัด

คณะมัณฑนศิลป์  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี

363 107  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

363 112  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3

363 212  ศิลปนิพนธ์

363 220  การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งและของใช้ส่วนบุคคล

363 228  เอกลักษณ์ไทยในการออกแบบผลิตภัณฑ์

363 232  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1

363 233  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2

363 234  โครงการศึกษาส่วนบุคคล 3

363 237  การออกแบบพื้นผิว

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

363 522 การออกแบบและวัฒนธรรม

363 523 งานออกแบบวิจักษ์

363 524 การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ

363 525 สัมมนาการออกแบบ

การศึกษา

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

M.A. (Textile Design and Innovation) with Distinction Nottingham Trent University,                     UK (2011)

ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ศรีนาฎ  ไพโรหกุล. (2559). การเพิ่มมิติให้งานออกแบบพื้นผิวจากเทคนิคงานสานเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน(ออกแบบผลิตภัณฑ์). ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2559. 15-30 กันยายน 2559.

ศรีนาฎ  ไพโรหกุล. (2559). การเพิ่มมิติให้งานออกแบบพื้นผิวจากเทคนิคงานสานเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน(ออกแบบผลิตภัณฑ์). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร. รุ่งอรุรแห่งความสุข นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2559. 15-30 กันยายน 2559.

ศรีนาฎ  ไพโรหกุล. (2558). โคมไฟจากแนวคิดการสานลวดลายท้องถิ่น (ออกแบบผลิตภัณฑ์).หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. รุ่งอรุณแห่งความสุข  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2558. Design Network Asean 2015.15-27 กันยายน 2558.

ศรีนาฎ  ไพโรหกุล. (2557). โครงการศึกษาออกแบบลายปักผ้าสำหรับงานปักผ้าระบบดิจิทอล 15 เข็ม(ออกแบบผลิตภัณฑ์). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.DNA : design network Asean 2015. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2557. 15-27 กันยายน 2557.

ศรีนาฎ  ไพโรหกุล. (2556). โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพรชบุรี(ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์). หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2556. 15-27 กันยายน 2556.

 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ผลงานสร้างสรรค์

ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2563). โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์หัตถ อุตสาหกรรมประเภทของตกแต่งบ้าน กรณีศึกษา : การสร้างสรรค์วัสดุจากการใช้ เครื่องถักผ้าชนิดเครื่องถักแบน. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ ประจำปี การศึกษา 2563. เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี. ณ หอศิลปะและการ ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. 14 – 26 กันยายน 2563. (46)

ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2563). “เพิ่มเติม (Add-on)” . นิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 : ตามมี ตามเกิด(As Is) ณ หอศิลปฯคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร. 5 กุมภาพันธ์ 2563. (ไม่พิมพ์ในสูจิบัตร)

Srinad Pirohakul. (2019). Tie-Dyed. The Art and Design Exhibition by Members of The Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand. Cho Hyung Gallery Kookmin University South Korea. 1 – 3 May 2019. (141)

Srinad Pirohakul. (2018). Imitation. 2018 Pacific Rim International Exhibitions. Hue University, Vietnam. 21 – 24 November 2018. (47)

ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2561). เลียนแบบ. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. 15-30 กันยายน 2561. (92)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). กลุ่มอาชีพจัก สานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาตำบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball. โครงการส่งเสริม ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (34-35)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). ฉลากสมุนไพร. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบางไทรป่า : โครงการส่งเสริมชุมชน ต้นแบบสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (36-37)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). กลุ่มผลิตภัณฑ์ แปรรูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแหลม ตำบลวัดละมุด. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (38-39)

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ , ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2560). หมู่บ้าน วัฒนธรรมไทยโซ่งบ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 – 18 พฤษภาคม 2560. (42-43)

ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2559). การเพิ่มมิติให้งานออกแบบพื้นผิวจากเทคนิคงานสานเพื่อใช้ใน ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน(ออกแบบผลิตภัณฑ์). รุ่งอรุณแห่งความสุข นิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2559 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะ มัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 15-30 กันยายน 2559.

ศรีนาฎ ไพโรหกุล. (2559). การเพิ่มมิติให้งานออกแบบพื้นผิวจากเทคนิคงานสานเพื่อใช้ใน ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน(ออกแบบผลิตภัณฑ์). โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสาน มรดกภูมิปัญญทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชน พรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. 15-30 กันยายน 2559.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร