อาจารย์วรรณฤทธิ์ กะรินทร์

Wannarit Karin

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี

360 103    วาดเส้น 1
360 104    วาดเส้น 2
360 105    ศิลปะปฏิบัติ 1
360 106    ศิลปะปฏิบัติ 2
360 107    การเขียนแบบเบื้องต้น
360 108    ศิลปะไทยปริทัศน์
362 105    วาดเส้นสร้างสรรค์
362 206    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
362 209    ศิลปนิพนธ์
362 238    จิตรกรรม
362 239    วาดเส้นกายวิภาค

การศึกษา

ศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561)

ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

วรรณฤทธิ์ กะรินทร์ (2563). กายวิภาคของประติมากรรมเดวิด (David anatomy) [ประติมากรรม].
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563. หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ไทย. 14 กันยายน 2563 – 26 กันยายน 2563. (122)

Wannarit Karin. (2019). David in Line [ดิจิทัล]. International Art Exhibition & Academic
Collaboration. หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ไทย.
27 October 2019 – 30 October 2019. (83)

Wannarit Karin. (2019). Old Man in the Dark [Painting]. The Art and Design Exhibition.
by Members of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery,
Kookmin University South Korea. 1 May 2019 – 3 May 2019. (109)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร