ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร

Asst.Prof. Atiwat Wiroonpetch

ประสบการณ์สอน พ.ศ.2531 – ปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี

362 107     การถ่ายภาพเบื้องต้น
362 206    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
362 209    ศิลปนิพนธ์
362 218    การถ่ายภาพแฟชั่น
362 219    การถ่ายภาพสารคดี
362 220    การถ่ายภาพโฆษณา
362 221    การสร้างภาพดิจิทัลในสื่อใหม่

 

การศึกษา

คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2537)

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2530)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร. (2563). หน้าพระลาน ตุลาคม ๒๕๖๐ (Naphralan October, 2018) [ภาพถ่าย].
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563. หอศิลปะและการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ไทย. 14 กันยายน 2563 – 26 กันยายน 2563. (124 – 125)

Atiwat Wiroonpetch. (2019). The newly planted coral reef [ภาพถ่าย]. 2019 Pacific Rim International
Exhibitions. Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. 9 October 2019 – 11 November 2019.
(42-43)

Atiwat Wiroonpetch. (2019). Thaphra Palace [ภาพถ่าย]. The Art and Design Exhibition. by Members
of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand. Chohyung Gallery, Kookmin University
South Korea. 1 May 2019 – 3 May 2019. (106)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร