ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ

Asst.Prof. Gomesh Karnchanapayap (Ph.D.)

Email: Karnchanapayap_g@silpakorn.edu

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2564)
ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาการออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต (2560)
B.S. (Computer Science) California State University Fresno, California, USA (1998)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

Karnchanpayap, G. (2021). “Crafting of Virtual Reality Painting : The Creative Art in the Age of Industry 4.0”. Pathum Thani: Research Institute Of Rangsit University.

โกเมศ กาญจนพายัพ. (2559). “การศึกษารูปทรงเพื่อสร้างงานประติมากรรมอาร์ตทอย”. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต.

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

Karnchanapayap, G. (2021). The Three Beauties: Vigor. ASIAGRAPH 2021, Tokyo, Japan. (Excellent Work Award)

Karnchanapayap, G. (2021). The King of Prosperity: The King of Desirability. The 9th Rangsit University International Design Symposium 2021 : Desirability. Pathum Thani, Thailand. pp. 3-4.

Karnchanapayap, G. (2021). Golden Peak Home Food: The Interactive Game. The 9th Rangsit University International Design Symposium 2021: Desirability. Pathum Thani, Thailand. pp. 102-103.

Karnchanapayap, G. (2020). Crown of Temptation. Art Exchange: Imagine- Artistic Dialects: Thinking into Doing 2020. Bangkok, Thailand. (Online at http://artexchangethailand.art/en/home)

Karnchanapayap, G. (2020). Silent Roar: The Last of Us. The 8th Rangsit University International Design Symposium 2020. Pathum Thani, Thailand. pp.19-20.

Karnchanapayap, G. (2019). The Cube of Enlightenment. Virtually Tilted Virtual Reality Art Competition. USA. 18 October 2019. (Online at https://www.uwstout.edu/about-us/news-center/professor-hosts-virtual-reality-exhibit-based-google-3d-tool)

Karnchanapayap, G. (2019). The Legacy of Ravana. International Art Exhibition “The Many Faces of Ramayana”, Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture, Faculty if Fine and Applied Arts Thammasat University, UNESCO, Bangkok, Thailand. 30 October- 5 December 2019. pp.8.

บทความ

การเผยแพร่บทความวิชาการ

Karnchanapayap, G., Chaetnalao, A. (2021). Virtual reality art as an innovative Buddhist learning tool. International Journal of Arts and Technology, 13(3), 255. 3

Karnchanapayap, G.  (2021). The Research and Creation of Physical Art Object Through Virtual Reality. Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities: RJSH. Volume 8 Number 2, (July – December, 2021). pp. 67-80. Journal ranking in the Thai-Journal Citation Index (TCI-1).

Karnchanapayap, G., Chaetnalao, A.  (2021). The Research and Development of “Enlightenment” Multi-interaction Level Virtual Reality New Media Art. Humanities, Arts and Social Sciences Studies. Volume 21, Number 2, May-August, 2021. pp. 291-310. Journal ranking in SCOPUS and the Thai-Journal Citation Index (TCI-1).

Karnchanapayap, G., Chaetnalao, A.  (2021). The Development of Virtual Reality as a new Buddhism learning medium. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, Vol. 6.  June, 2021. pp. 48-64. Journal ranking in the Thai-Journal Citation Index (TCI-1).

Karnchanapayap, G. (2019). VR Animation: The New Transformation of Storytelling. Paper presented at IEEE VR 2019 2nd IEEE Workshop on Animation in Virtual and Augmented Environments (ANIVAE-2019) in Osaka, Japan. pp. 1-4. March 24th, 2019.

Karnchanapayap, G., and Chaetnalao, A. (2019). Virtual Reality Sculpting–the Quintessential Sculpting Medium of the Digital Era. International Conference, The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research, Burapha University, Chonburi, Thailand, pp. 13-20. November 29th, 2019.

Karnchanapayap, G., Chaetnalao, A.  (2019). Virtual Simulacrum: Reenacting Immersive First-Person Experience Through Virtual Reality Animation. Proceedings of International Conference on Innovative Digital (ICID2019) 21-23 November 2019 Bangkok, Thailand. November 23rd, 2019.

Karnchanapayap, G. (2018). The Study of Form to Produce Art Toy Sculpture. The 13th RSU National Graduate Research Conference 13. Pathum Thani, Thailand. pp. 2443-2457. August 16th, 2018.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร