รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่ำ

Asst.Prof. Preecha Pun-Klum

ศ.ม. (ภาพพิมพ์)
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศป.บ. (ภาพพิมพ์)
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร