นิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม “เจอนั่น เจอนี่(Journal Journey)”

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และผลงานสร้างสรรค์ประกอบบทความวิชาการ
ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Culture-Based Design Arts Showcase 2022 – Progress Works for Thesis and Creative Works For DEC Journal Submission
เจอนั่น เจอนี่ Journal Journey
เปิดให้ชมนิทรรศการตั้งแต่ วันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2565
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร