ประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร