ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกคลิปวิดีโอและโปสเตอร์ดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวดในเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกคลิปวิดีโอ ในธีม “IP and Youth : Digital Enforcement, Innovating for Better Future”
และดิจิทัลโปสเตอร์ในธีม “Respecting Intellectual Property Rights in Midst of the Pandemic to Protect MSMEs”
เพื่อนำผลงานตัวแทนประเทศไทยส่งเข้าประกวดในระดับภูมิภาคอาเซียนร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน (ANIEE)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถติดตามรายละเอียด สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
และส่งผลงานได้ทาง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการสมัครดังเอกสารแนบ

 

ประกาศอื่นๆ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร