Bachelor’s Degrees

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และปรัชญาในการผลิตบัณฑิต ให้มี ความรู้ความสามารถ ในด้านศิลปะและการออกแบบ คณะฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีวิชาเฉพาะเป็นองค์ประกอบ หนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบวิชา เฉพาะ ให้แก่นักเรียนผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ตามต้องการได้ ดังนั้น คณะมัณฑนศิลป์ จึงเห็น สมควรให้มีการสอบรับตรง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตร การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ โรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ต้องไม่มีความผิดปกติต่างๆ ที่คณะกรรมการ ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการ ศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ เช่น ตาบอดสีทั้งสองข้าง หูหนวก ทั้งสองข้าง มีความพิการของมือ แขน หรือขา ทั้งสองข้าง
 5. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีที่พักอาศัยอยู่ใน ประเทศ ไทย หากปรากฎในภายหลังว่า ผู้สมัครขาด คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือ ถอนสภาพจากการ เป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่ง รายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม

กำหนดการรับสมัคร

สิงหาคม รับสมัครสอบคัดเลือก
กันยายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบทาง Internet
ตุลาคม สอบข้อเขียน
พฤศจิกายน ประกาศผลการสอบข้อเขียน
ธันวาคม สอบสัมภาษณ์

* อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกฯ ได้ตามความเหมาะสม


ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก

 1. ให้ผู้สมัครเข้าสู่ เวปไซต์ www.decentrance.su.ac.th ทำการสมัครสอบ กับโปรแกรมการรับสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยผู้สมัคร ต้องปฎิบัติดังนี้ คือ
  • 1.1ผู้สมัครต้องสมัครสอบวิชาบังคับ 3 วิชา ประกอบด้วย
   วิชา 01  ภาษาและสังคม
   วิชา 02  วิทย์และคณิต
   วิชา 60  วาดเส้นมัณฑนศิลป์
  • 1.2 ให้ผู้สมัครเลือกสมัครสอบวิชาออกแบบของสาขาวิชา ซึ่งผู้สมัครประสงค์จะสมัครคัดเลือกรับตรง ในรหัสวิชา 61 – 67 ตามจำนวนวิชาที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และให้ จัดลำดับสาขาวิชาที่ประสงค์ สมัครคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามความต้องการ เข้าศึกษาได้สูงสุด 7 ลำดับ ประกอบด้วย
   วิชา 61  ออกแบบภายใน
   วิชา 62  ออกแบบนิเทศศิลป์
   วิชา 63  ออกแบบผลิตภัณฑ์
   วิชา 64  ประยุกตศิลปศึกษา
   วิชา 65  เครื่องเคลือบดินเผา
   วิชา 66  ออกแบบเครื่องประดับ
   วิชา 67  ออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • 1.3 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ยืนยันการสมัคร สั่งพิมพ์ใบสมัครบนกระดาษขาว ขนาด A 4 ทั้งนี้ เมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้ง ด้วยข้อมูลของ คนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครล่าสุด
  • 1.4 โอนเงินค่าสมัครสอบตามหมายเลขบัญชี ธนาคารที่กำหนด
  • 1.5 ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้ว ถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีก กรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง การสมัคร ต้องเริ่มต้นขั้นตอนการสมัครตามข้อ 1.1 ใหม่ และ คณะมัณฑนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ค่าสมัครสอบที่จัดส่งมาแล้ว
  • 1.6 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ www.decentrance.su.ac.th หลังจากส่ง หลักฐานการสมัคร แล้ว 7 วัน
 2. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
  • 2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความในโปรแกรมการ รับสมัคร สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว โดยสั่งพิมพ์ออกจาก ระบบ บนกระดาษขาว ขนาด A 4 ติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อในใบสมัคร ให้เรียบร้อย
  • 2.2 หลักฐานใบโอนเงินค่าสมัครสอบ (ฉบับที่ได้รับจาก ธนาคาร) พร้อมเขียนชื่อผู้สมัครและวิชา ที่สมัครสอบลงในหลักฐานการโอนเงิน โดยให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเอง
  • 2.3 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1:4) หรือใบรับรอง ผลการศึกษา (ฉบับจริง)
  • 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. การส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ได้ดำเนินการสมัครกับโปรแกรม การรับสมัครและเอกสาร หลักฐานการสมัครสอบ โดย
  •  3.1 ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดย สอบรับตรง สำนักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพฯ 10200
  • 3.2 ส่งด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะ มัณฑนศิลป์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนน หน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพ ฯ

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-5874
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร