ระดับปริญญาตรี

สาขาที่เปิดรับสมัคร Fields of study open for applications

 • สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design)
  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)
  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design)
  สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา (Applied Arts Studies)
  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (Ceramics Art and Design)
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design)
  สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)

Admission

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร