ผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
คณบดี อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
รองศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ปนท ปลื้มชูศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี เมืองแก้ว
รองคณบดีพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี เมืองแก้ว

หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายใน
อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล
อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์
รองศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์
รองศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุณรุท กสิกรกรรม
หัวหน้าภาควิชา
ประยุกตศิลปศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุณรุท กสิกรกรรม
รองศาสตราจารย์กรธนา กองสุข
หัวหน้าภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา
รองศาสตราจารย์กรธนา กองสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประพฤกษ์
หัวหน้าภาควิชา
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์

เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์

นายวุฒิ  คงรักษา
เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ นายวุฒิ คงรักษา
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร