สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ

ปรัชญา

บูรณาการความรู้สู่การเป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการในวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาผลผลิตและภูมิปัญญาด้วยศิลปะการออกแบบ
  • ผลิตผลงานวิจัย ต่ารา ข้อมูลทางวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการออกแบบ และผลงานด้านนวัตกรรมทางการออกแบบที่สามารถเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติได้
  • บูรณาการความรู้ ค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีและทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ต้นแบบผลงานศิลปะการออกแบบที่มีมูลค่าสูงอย่างมีเอกลักษณ์
  • มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และจิตสาธารณะ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักออกแบบ
  • ผู้บริหารในธุรกิจศิลปะและการออกแบบ
  • ผู้ประกอบการในธุรกิจศิลปะและการออกแบบ และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านศิลปะการออกแบบ
  • ผู้สอน นักวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ
  • นักวิจัยด้านศิลปะและการออกแบบ
  • ที่ปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบให้กับภาครัฐและเอกชน
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร