สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ

ปรัชญา

 • บูรณาการความรู้สู่การเป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการในวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาผลผลิตและภูมิปัญญาด้วยศิลปะการออกแบบ
 • ผลิตผลงานวิจัย ต่ารา ข้อมูลทางวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการออกแบบ และผลงานด้านนวัตกรรมทางการออกแบบที่สามารถเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติได้
 • บูรณาการความรู้ ค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีและทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ต้นแบบผลงานศิลปะการออกแบบที่มีมูลค่าสูงอย่างมีเอกลักษณ์
 • มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และจิตสาธารณะ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักออกแบบ
 • ผู้บริหารในธุรกิจศิลปะและการออกแบบ
 • ผู้ประกอบการในธุรกิจศิลปะและการออกแบบ และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านศิลปะการออกแบบ
 • ผู้สอน นักวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ
 • นักวิจัยด้านศิลปะและการออกแบบ
 • ที่ปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบให้กับภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ หรือ  
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นและมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. ไม่จำกัดผลการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานหรือ  
  2. มีประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปะ และการออกแบบอย่างน้อย 1 ปี หรือ  
  3. กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรฯ
 3. รับทั้งนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

หลักฐานเพิ่มเติม 

 1. แผนการในอนาคตของตนเอง เมื่อเข้าศึกษา และสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมเช็คลิสต์ในการดำเนินการตามแผนเพื่อประสบความสำเร็จ
 2. แผ่นซีดี Power Point ผลงานการออกแบบ

การรับสมัคร

 • รายละเอียดทาง https://graduate.su.ac.th/main
  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อได้ที่ นายวชิระ เจนวิทยาอมรเวช 0 3427 5031

ค่าใช้จ่าย

 • 192,000 บาท ตลอดหลักสูตร (ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท 4 ภาคการศึกษา)
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร