สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ปรัชญา

 • สร้างสรรค์งานออกแบบภายใน ส่งเสริมสุนทรียภาพ สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ความสำคัญ

 • เป็นหลักสูตรที่สร้างมัณฑนากรผู้มีรสนิยมและความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน ออกแบบภายใน
  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสุนทรียภาพ คุณภาพชีวิต และศิลปวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค์

 • ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์งานออกแบบภายใน สามารถประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
 • ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบภายในที่มีสุนทรียภาพด้านความงาม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้านประโยชน์ใช้สอย
 • ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 • PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้
 • PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
 • PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้
 • PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย
 • PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
 • PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิต
 • PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือดำเนินโครงการได้
 • PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้
 • PLO10 บอกเนื้อหา ทฤษฎี หลักการ มาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติด้านศิลปะและการออกแบบและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้
 • PLO11 อธิบายทฤษฎี หลักการ เทคนิควิธีในการสร้างผลงานศิลปะและการออกแบบ
 • PLO12 ปฏิบัติงานศิลปะและงานออกแบบตามทฤษฎี หลักการ และหลักปฏิบัติได้
 • PLO13 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ หลักปฏิบัติด้านศิลปะและการออกแบบ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานได้
 • PLO14 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและออกแบบได้ด้วยตนเอง
 • PLO15 ระบุสัดส่วน ระยะมาตรฐานเพื่อการออกแบบตกแต่งภายในที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
 • PLO16 ค้นหาข้อมูล คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา แสดงความเห็นและสรุปประเด็นสำคัญนำไปสู่งานออกแบบตกแต่งภายใน
 • PLO17 ถ่ายทอดและนำเสนอผลงานออกแบบให้สัมพันธ์กับแนวความคิด
 • PLO18 ปฏิบัติการออกแบบภายในโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 • PLO19 การใช้ทฤษฎี หลักการ หลักปฏิบัติ เพื่อบูรณาการกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบตกแต่งภายใน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • มัณฑนากร นักออกแบบภายใน สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
 • ผู้บริหารงานโครงการออกแบบภายใน ที่ปรึกษาโครงการออกแบบภายใน
 • ผู้สอน นักวิชาการด้านการออกแบบภายใน
 • ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ ธุรกิจการค้าเครื่องเรือน และของตกแต่งรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

รหัสและชื่อหลักสูตร

 • รหัสหลักสูตร 2550 00811 05674
 • ชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบภายใน
 • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็มภาษาไทย: ศิลปบัณฑิต  (การออกแบบภายใน)
 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine Arts (Interior Design)
 • ชื่อย่อภาษาไทย: ศล.บ. (การออกแบบภายใน)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Interior Design)

รายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

Download (PDF, 359KB)

รายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Download (PDF, 277KB)

 

เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา

 • ทักษะความเข้าใจเรื่อง 3 มิติ
 • ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์
 • ทักษะการสื่อสาร
 • ทัศนคติคิดเชิงบวก

การรับสมัคร

 • รับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ประมาณเดือนพฤศจิกายน ติดตามรายละเอียดการรับสมัครทาง https://admission.su.ac.th/

ค่าใช้จ่าย

 • 176,000 บาท ตลอดหลักสูตร (ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 4 ภาคการศึกษา)
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร