สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

ปรัชญา

เป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ ผู้นำด้านการเรียนการสอนวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ความสำคัญ

หลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความ สามารถในการสร้างสรรค์งานทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นผู้รอบรู้มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิด วินิจฉัย มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเอง และมีคุณธรรม นำคุณประโยชน์สู่สังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแต่งกายและสามารถ ประยุกต์ใช้ศิลปะให้สอดคล้องกับเทคนิควิทยาการทางการออกแบบ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจทางการออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการออกแบบ เครื่องแต่งกาย
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 • PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้
 • PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
 • PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้
 • PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย
 • PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
 • PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิต
 • PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือดำเนินโครงการได้
 • PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้
 • PLO10 บอกเนื้อหา ทฤษฎี หลักการ มาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติด้านศิลปะและการออกแบบและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้
 • PLO11 อธิบายทฤษฎี หลักการ เทคนิควิธีในการสร้างผลงานศิลปะและการออกแบบ
 • PLO12 ปฏิบัติงานศิลปะและงานออกแบบตามทฤษฎี หลักการ และหลักปฏิบัติได้
 • PLO13 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ หลักปฏิบัติด้านศิลปะและการออกแบบ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานได้
 • PLO14 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและออกแบบได้ด้วยตนเอง
 • PLO15 มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในกระบวนการการออกแบบแฟชั่น
 • PLO16 มีความสามารถในการใช้ทฤษฎีศิลปะและสุนทรียศาสตร์ในการออกแบบแฟชั่น
 • PLO17 มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมแฟชั่น
 • PLO18 สามารถสร้างสรรค์ศิลปะควบคู่ไปกับการออกแบบที่มีความโดดเด่น
 • PLO19 มีวินัย มีทักษะในการสื่อสารด้านแฟชั่น และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
 • นักวาดภาพประกอบแฟชั่น
 • นักออกแบบสร้างสรรค์งานเครื่องประดับตกแต่งกาย เช่น หมวก กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
 • นักออกแบบลายผ้า
 • ศิลปินสร้างสรรค์งานผ้า
 • ผู้สอน ทางด้านเครื่องแต่งกาย
 • นักวิจัย ทางด้านงานเครื่องแต่งกาย
 • ผู้ประกอบการและ/หรือผู้จัดการโรงงานผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
 • ช่างภาพแฟชั่น
 • นักออกแบบอิสระ
 • สไตล์ลิสต์

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร              2547 00811 02115
ชื่อหลักสูตร
–  ภาษาไทย              หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
–  ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Fine Arts Program in Fashion Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
–  ชื่อเต็มภาษาไทย            ศิลปบัณฑิต  (การออกแบบแฟชั่น)
–  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ        Bachelor of Fine Arts (Fashion Design)
–  ชื่อย่อภาษาไทย             ศล.บ. (การออกแบบแฟชั่น)
–  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ         B.F.A. (Fashion Design)

 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)

Download (PDF, 437KB)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)

Download (PDF, 258KB)

 

เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา

 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความเข้าใจในแฟชั่นและการออกแบบแฟชั่น
 • ทักษะในด้านศิลปะและการออกแบบแฟชั่น
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร