สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

ปรัชญา

 • ผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับที่มีความสามารถในการออกแบบ เคร่ืองประดับขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการในวิชาชีพเคร่ืองประดับ เป็นผู้มีความรู้ มีความรับผิดชอบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วัสดุท้องถิ่นและสังคม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสนับสนุนให้มหาบัณฑิตสามารถ ผลิตผลงานวิจัย ตํารา ข้อมูลทางวิชาการ ผลงานศิลปะการออกแบบเครื่องประดับ และงานสร้างสรรค์ด้าน นวัตกรรมทางเครื่องประดับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการความคิด ความรู้
 • การสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง สามารถค้นคว้าและวิจัยด้วยเทคโนโลยีหรือทฤษฎีใหม่ ๆ รวมทั้งออกแบบเครื่องประดับ โดยคํานึงถึงสถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก
 • เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มความสามารถการผลิตงานนวัตกรรมเครื่องประดับ โดยมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ของผลงานเฉพาะบุคคลที่มาจากรากเหง้าทางภูมิปัญญาและทักษะฝีมือประณีต ศิลป์อันเป็นพื้นฐานสําคัญของชนชาติ
 • สามารถผลิตผู้ที่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านการออกแบบเครื่องประดับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 • PLO1 สามารถบูรณาการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ ประสบการณ์การวิจัยด้านการ ออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม สอดคล้องกับ สถานการณ์ของประเทศและ ต่างประเทศ
 • PLO2 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ เปิดกว้าง ยอมรับการฝึกฝน ทักษะการแก้ปัญหาหรือ เทคนิคทางวิชาชีพและ เผชิญหน้าต่อกระแสการ ปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว
 • PLO3 พัฒนาตนเองเพื่อภาวะความ เป็นผู้นําอันตั้งมั่นอยู่บน พื้นฐานของความรับผิดชอบ ต่อองค์กร สังคม และต้นทุน ทรัพยากร
 • PLO4 พัฒนาคุณค่าของความรู้และ ทักษะความสามารถอย่าง ถูกต้องเหมาะสม มีศีลธรรม และจริยธรรม มุ่งสู่ความเป็น มืออาชีพ
 • PLO5 สืบค้น วิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ การศึกษาและวิจัยด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • PLO6 สามารถนําเสนอแนวคิด เนื้อหา กระชับ ฉับไว และได้ ใจความสมบูรณ์ เพื่อบูรณา การศักยภาพในการนําเสนอ และถ่ายทอดวิธีการพัฒนา องค์ความรู้ใหม่
 • PLO7 เพิ่มพูนความสามารถในการ วิเคราะห์ข้อมูลภาคทฤษฎี และปฏิบัติด้วยกระบวน การวิจัยความรู้ที่เป็นระบบ สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์อย่างผู้รู้ เพื่อการสังเคราะห์นวัตกรรม เครื่องประดับและประเมินผล ลัพธ์ให้เป็นไปตามสมมุติฐาน
 • PLO8 สามารถนําเสนอผลงาน ออกแบบเครื่องประดับไทยสู่ วงการการออกแบบโลกด้วย เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญา ความรู้ทางวัฒนธรรม และ ทักษะฝีมือประณีตศิลป์เพื่อ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

 • รายละเอียดทาง https://graduate.su.ac.th/main
  หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร  ติดต่อได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
  โทรศัพท์ 065-264-5654 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือ คุณอิญทิรา ไล้เลิศ โทรศัพท์ 02-221-5874

ค่าใช้จ่าย

 • 192,000 บาท ตลอดหลักสูตร (ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท 4 ภาคการศึกษา)
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร