ระดับปริญญาเอก

สาขาที่เปิดรับสมัคร Fields of study open for applications

  • สาขาวิชาการออกแบบ (Design)
  • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม (Cultural-based Design Arts)
  • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) (Design Art (International Program))

Admission

Download (PDF, 87KB)

 


 

 

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร