สมัครเรียนปริญญาโท

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  • สาขาวิชาการออกแบบ
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
  • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
  • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาโท ของคณะมัณฑนศิลป์ เปิดเฉพาะโครงการพิเศษเท่านั้น
รายละเอียดหลักสูตร  http://www.graduate.su.ac.th/index.php/getting-started

คำชี้แจงการสมัครเข้าศึกษา และการสมัคร (สมัครทาง internet เท่านั้น)
http://www.graduate.su.ac.th/index.php/2015-09-15-03-03-00

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร