สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ปรัชญา

สร้างบุคลากรทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาประเทศ เน้นการสร้างแนวคิดทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สู่การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความ รับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้ความสามารถที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
  • เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถเชื่อมโยงการออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ นำไปสู่บทบาทใหม่ในการทำงาน หรือสร้างกิจการของตนเองได้
  • เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  • เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างมีเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตน รวมทั้งยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานในแบบนวัตกรรมใหม่ได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านการออกแบบในส่วนราชการและเอกชน
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้บริหารด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ในส่วนราชการและเอกชน
  • นักวิชาการทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
– หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
– หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
– หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผน ข จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
– หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
– 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
– การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต
– หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 501 สุนทรียศาสตร์สำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
360 511 ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 1 4 (2-4-6)
รวม 10
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 512 ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 2 5 (2-9-4)
363 513 การบริหารงานออกแบบ 3 (3-0-6)
360 541 ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ 3*(3-0-6)
รวม 11

หมายเหตุ* รายวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
363 531 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12
รวม 12

แผน ข

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 501 สุนทรียศาสตร์สำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 503 บูรณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์ 3 (2-2-5)
360 514 เทคนิคการร่างแบบสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 (2-3-4)
วิชาเลือก 3
รวม 12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักออกแบบ 3 (3-0-6)
360 511 ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 1 4 (2-4-6)
363 513 การบริหารงานออกแบบ 3 (3-0-6)
360 541 ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ 3*(3-0-6)
วิชาเลือก 3
รวม 13

หมายเหตุ* รายวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
360 512 ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 2 5 (2-9-4)
วิชาเลือก 6
รวม 11
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต (บ-ป-น)
363 532 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6
รวม 6
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร