สาขาวิชาการออกแบบ

ปรัชญา

ผลิตมหาบัณฑิตในสาขาการออกแบบที่มีความสามารถด้านการวิจัยการออกแบบ สามารถแสดง
กระบวนการวิเคราะห์อันสะท้อนถึงการใช้ความคิดใหม่ แสวงหา ค้นคว้าความรู้หรือเทคนิคอย่างมีอิสระ
ที่สัมพันธ์กับสังคมร่วมสมัย ความตระหนักถึงวิกฤติการณ์ปัจจุบัน ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของบริบทธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ โดยเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้น าผสานศาสตร์และศิลป์เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบหรือนวัตกรรม อันนำไปสู่การ
สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ผลิตมหาบัณฑิตด้านการออกแบบให้อยู่ในระดับมืออาชีพและสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาการ สามารถบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และสุนทรียศาสตร์ แสดงการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์โดยคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรม
  • สร้างผลงานที่พัฒนานวัตกรรมการออกแบบและสามารถพัฒนาไปสู่งานวิชาการ โดยมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดย้อนกลับ
  • เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถสร้างผลงานที่มีมูลค่าทางธุรกิจและสามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักออกแบบหรือผู้ชำนาญการด้านการออกแบบ
  • ผู้สอน นักวิชาการ หรือนักวิจัยด้านการออกแบบ
  • ประกอบวิชาชีพอิสระในธุรกิจด้านการออกแบบ
  • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านการออกแบบแขนงต่าง ๆ
    ทั้งด้านระบบการผลิตและวัสดุที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาสินค้าต่าง ๆ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร