ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

Asst.Prof.Supachai Areerungruang (D.F.A.)

การศึกษา

ศป.ด. ทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

ศศ.ม ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2544

ศษ.บ จิตรกรรมไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

ปวส.2 จิตรกรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง.2549 วิจัยและพัฒนาดินสอพองเพื่อเป็นวัสดุรองพื้นเขียนภาพ ทุนสนับสนุนวิจัย สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง.2550. วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาสัมฟัก ทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง.2551 การวิจัยสร้างสรรค์ภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวป่าจำปีสิรินธร จังหวัดลพบุรี ทุนสนับสนุนการวิจัย  เครือค่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง2556 การวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน วิดีโออาร์ต เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยชุดศิลปะ เมือง เก่า และชีวิต ทุนรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2557). การวิจัยศิลปะแบบประเพณีในกลุ่มประเทศอินโดจีน พ.ศ.2535-2555. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กทม.

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2559). วิจัยสร้างสรรค์ศิลปะไทยร่วมสมัย ชุดแรงงานต่างด้าว. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กทม.

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2558). เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ การวิจัยและพัฒนา. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพมหานคร

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2560). ความสำนึกร่วมในพัฒนาการศิลปะและการวิจารณ์ไทย : หมุดหมายที่สำคัญในช่วงพ.ศ.2475-2550 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพมหานคร.

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง.(2563). การสร้างสรรค์แอนิเมัชันเรื่อง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กทม

บทความ

บทความวิชาการ

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2552. ก้าวสู่สื่อศิลปะ (new media) ของจิตรกรรมไทย. วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์.ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2552) หน้า 35-43.

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. 2559. ประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์ในงานศิลปะร่วมสมัย. เอกสารรวม บทความ สรรพศาสตร์ สรรพ ศิลป์ ถิ่นลพบุรี. หน้า 236-246.

Supachai Areerungruang. 2014. Research and Creative Video Art for the Preservation of Thai Culture: the Lives and the Arts of Ancient. Bangkok :proceeding of The Asian Conference on Arts and Cultures international conference 2014. p 81-90.

Supachai Areerungruang. 2018 Thai Contemporary Art creation: Migrant workers are for whom?. Bangkok : proceeding of Social sciences, arts and media international conference 2018. p 82-86.

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2564). การสร้างสรรค์สุนทรียะในนิทรรศการความงามและความน่าเกลียด สุนทรียศิลป์แห่งมารศี. วารสารศิลปกรรมสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 14(1), 132-147.

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง. (2564). เสียงตะโกนร้องในงานศิลปะกับการเมืองที่ถูกควบคุม. วารสารศิลปกรรมสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 14(2), 95-111.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร