ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์

Asst.Prof.Tataroschong Sreekullkorn

M.A. (Jewelry & Metal Smithing) Texas Woman’s University Denton Texas, USA (1996)

ศ.บ.(การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533)

Certificate, Jewelry Marking, Revere Academy, SanFrancesco, USA.,1994

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี

366 109   การเขียนแบบและเสนอแบบเฉพาะด้านการออกแบบเครื่องประดับ

366 203  เครื่องประดับกับวิถีชีวิต

366 207  การออกแบบเครื่องประดับ 4

366 213  การออกแบบเครื่องประดับ 5

366 214  ศิลปนิพนธ์

366 216  การออกแบบอุปกรณ์ประกอบตกแต่ง

การศึกษา

M.A. (Jewelry & Metal Smithing) Texas Woman’s University Denton Texas, USA (1996)

ศ.บ.(การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533)

Certificate, Jewelry Marking, Revere Academy, SanFrancesco, USA.,1994

 

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์ 

ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ วินิตา คงประดิษฐ์ วรรรณวิภา สุเนต์ตา และสุภาวี ศิรินคราภรณ์. (2558) (Untitled) [เครื่องประดับ]. โครงการวิจัยเรื่อง “เครื่องประดับเพื่อการเจริญมรณานุสติ” ทุนสนับสนุน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ วันที่ 15 กันยายน 2558.

บทความ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ วินิตา คงประดิษฐ์ เพ็ญสิริ ชาตินิยม วรรรณวิภา สุเนต์ตา และสุภาวี    ศิรินคราภรณ์. (2557) โครงการวิจัยเรื่อง “ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรมประดับได้” ทุนสนับสนุน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 2559, ฉบับ2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) : ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก http://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal (ISSN: 1906-3431) Veridian E Journal Silpakorn University (TCI กลุ่ม 1).

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร