ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี เมืองแก้ว

Asst.Prof. Thatree Muangkaew (Ph.D.)

Email : artopiaztudio@gmail.com

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

360 101         การออกแบบ 1
360 102         การออกแบบ 2
360 108         ศิลปะไทยปริทัศน์
365 204         เตาและการเผา
365 212         การเตรียมศิลปนิพนธ์
365 213         ศิลปนิพนธ์
365 215         ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาร่วมสมัย

การศึกษา

M.F.A. (Sculpture) Visva Bharati University, India (2008)

ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2559). “โครงการพัฒนาน้ำดินสีเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี
กรุงเทพฯ : กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผลงานสร้างสรรค์

Thatree Muangkaew.(2020). Owlcup (Ceramic). KSDT International design Invitational Exhibition
2020 At Korea Design Center Exhibition Center, Korea. Page 17, 27-29 Novamber 2020.

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2563). Ganesha (Ceramic). LOST & FOUND International Contemporary Ceramics
Art Exhibition At Yelo gallery, กรุงเทพ. หน้า 58 – 61, 5-27 ธันวาคม 2563.

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2563). Message from the Universe (Ceramic). 2020 The 15th International
Visual Arts Workshop and Exhibition in Thailand At Poh-Chang, วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพ หน้า 115,
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563.

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2559). Message from the Universe (Ceramic). Thailand – International Ceramic
Symposium SANAMCHANDRA CLAY WORK, 4 – 12 April 2016, At the Contemporary Art gallery,
Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus, Nakhon Pathom, Thailand.

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2558). Message from the Universe 1 (Ceramic). 2015 China (Beijing)
International Macsabal Wood Fire Festival, 7 – 16 November 2015, Beijing, China.

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2557). Cat Pottery and The Adventure of small Elephant (Ceramic).
At Tao Hong TaiD-Kunst, 27 September – 16 November 2013, Ratchaburee, Thailand.

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2557).  RAKU CAT – Pot (Ceramic). Nami Island international Pottery Festival 2013.
23 – 30 September 2013, South Korea.

ธาตรี  เมืองแก้ว. (2556).  Rhythm of Life 3 (Ceramic). Nami Island international Pottery Festival 2012.
20 September – 22 October 2012, South Korea.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร