ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์

Asst.Prof. Anugoon Buranaprapuk (Ph.D.)

email : anugoonburana@gmail.com

 

Ph.D. (Design Arts) Silpakorn University, Thailand (2016)

Diploma (advertising photography) Brooks Institute of Photography, USA (1997)

ศ.บ. (สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี

367 201  การออกแบบเครื่องแต่งกาย 3

367 208  การตลาดและการจัดการธุรกิจแฟชั่น

367 212  การเตรียมการศิลปนิพนธ์

367 214  ศิลปนิพนธ์

367 217  โครงการศึกษารายบุคคล

367 220  การถ่ายภาพแฟชั่น

การศึกษา

Ph.D. (Design Arts) Silpakorn University, Thailand (2016)

Diploma (advertising photography) Brooks Institute of Photography, USA (1997)

ศ.บ. (สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานวิจัย

อนุกูล  บูรณประพฤกษ์  น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล  สายชนม์ สัจจานิตย์ เอกชาติ  จันอุไรรัตน์  โกวิท มีบุญ รักชนก  โสภาพิศ  และ วรุษา  อุตระ. (2558).  “โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) : ผลิตภัณฑ์ผ้าระยะที่ 2” กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

อนุกูล บูรณประพฤกษ์ น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล  วรุษา  อุตระ และ ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี.(2558). “โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดมัคคุเทศก์” กรุงเทพฯ, สำนัก ทะเบียนนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว.

อนุกูล บูรณประพฤกษ์ น้ำฝน  ไล่สัตรูไกล  วรุษา  อุตระ และ ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี. (2557). “โครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการออกแบบและตัดเย็บ เครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้าไหม” กรุงเทพฯ, สำนักกิจการในพระดำริฯ สำนักงานในปลัดกระทรวงยุติธรรม.

 

ผลงานสร้างสรรค์

อนุกูล  บูรณประพฤกษ์. (2559). Point of View [ภาพถ่าย]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

อนุกูล  บูรณประพฤกษ์. (2558). Bed of Roses [ภาพถ่าย]. Faculty of Art and  Design,Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. Malaysia. 3 – 4 กันยายน 2558.

อนุกูล  บูรณประพฤกษ์. (2558). Bed of Roses [ภาพถ่าย]. การแสดงงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษ 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 15 – 27 กันยายน  2558.

อนุกูล  บูรณประพฤกษ์. (2558). งานแสดงกลุ่มนิทรรศการภาพถ่ายขาวดำ  “บันทึกช่วยจำ  ๒๕๕๘” (Memo 2015) [ภาพถ่าย]. หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร.กรุงเทพฯ. 2558.

อนุกูล  บูรณประพฤกษ์. (2557). “Poster exhibition” [ภาพถ่าย]. International Costume Congress .Tokyo Japan. 2557.

อนุกูล  บูรณประพฤกษ์. (2557). โครงการ MQ VIENNA FASHION WEEK 2014 Thai  Designer and Princess, Vienna.Austria

อนุกูล  บูรณประพฤกษ์. (2557). Similarities, Differences [ภาพถ่าย]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน  Design Network Asian ประจำปี 2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระฯ  15 – 27 กันยายน 2557.

อนุกูล  บูรณประพฤกษ์. (2556).  Photography Art, Photo Fair [ภาพถ่าย]. ไบเทค บางนา. กรุงเทพฯ. 2556.

บทความ

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

Anugoon Buranaprapuk (2016). “UNCONVENTIONAL PHOTOGRAPHY: The exploration of Cyanotype Process on Various Fibers.” Veridian E-Journal 2016, Vol 9, January-June 2016: No 4.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร