รองศาสตราจารย์กรธนา กองสุข

Assoc.Prof. Kornthana Kongsuk

ประสบการณ์สอน  พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน 

ระดับปริญญาตรี             

360 103         วาดเส้น 1
360 104         วาดเส้น 2
360 106         ศิลปะปฏิบัติ 2
365 205         การสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา
365 209         โครงการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา
365 212         การเตรียมศิลปนิพนธ์
365 213         ศิลปนิพนธ์
365 214         ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา

การศึกษา

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)

ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

Kornthana Kongsuk. (2019). Covered. [Sculpture]. 2019 Pacific Rim International Exhibitions.
Art Gallery of A.M FEDOTOV, Khabarovsk city Russia. Page 46, 9 October 2019 – 11 October   2019.

Kornthana Kongsuk. (2019). Small bag with sense of touch. [Sculpture]. The Art and Design
Exhibition. by Members of The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand.
Chohyung Gallery, Kookmin University South Korea. Page 70-75, 1 May 2019 – 3 May 2019.

Kornthana Kongsuk. (2018). White Flower. [Sculpture]. 2018 Pacific Rim International Exhibitions.
Hue University Vietnam. Page 48, 19 November 2018 – 24 November 2018.

กรธนา กองสุข. (2563). กระเป๋าสีดำ. [ประติมากรรม]. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563.
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ. หน้า 70–73, 14-26 กันยายน 2563.

กรธนา กองสุข. (2561). ตาข่ายดิน. [ประติมากรรม]. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2561 :
ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กรุงเทพมหานคร. หน้า 96, 14 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2561.

กรธนา กองสุข. (2561). Elephant. [เซรามิกส์]. งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรม
เครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรม. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี.
หน้า 60, 4 กุมภาพันธ์ 2561 – 17 กุมภาพันธ์ 2561.

ผลงาน

Exif_JPEG_PICTURE

“The Continuity of Life”

Ceramic, Raku Firing / Iron ,Ø 110 cm.,2010.

Exif_JPEG_PICTURE

“สภาวะแห่งการเกิด” [The Natural Condition of Birth]

เทคนิค Terra-cotta / Iron , 1/ 110 x 297 cm., 2 / 85 x 258 cm.,3 /85 x 274 cm.,4 / 67 x 233 cm.,5 / 67 x 232 cm. Dimensions variable ,2010

Exif_JPEG_PICTURE

ตาข่าย / Trap

Porcelain / Brass , 25 x 28 cm , 2553

Exif_JPEG_PICTURE
ผูกมัด-รูป [ Binding-Shape ]

Slip casting , Porcelain /Brass 14 x 25 x 12 cm.2554

Exif_JPEG_PICTURE

กะลาสีขาว /Natural Ware

Porcelain เผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศา14 x 15 x 8.5 cm. 2555

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร