รองศาสตราจารย์พิทักษ์ สง่า

Assoc.Prof. Pitak Sanga

ศ.ม.  (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2537)

ศป.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (2533)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 22 ปี 

ระดับปริญญาตรี
360 107 การเขียนแบบเบื้องต้น

364 101 กายวิภาคคนและสัตว์

364 110 หัตถกรรมร่วมสมัย

364 112 ประติมากรรมประยุกต์ 1

364 205 โครงการสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์
364 213 การเตรียมการศิลปนิพนธ์

364 214 ศิลปนิพนธ์

364 224 ศิลปะภาพถ่าย

ระดับบัณฑิตศึกษา

364 524 การศึกษารายบุคคล

การศึกษา

ศ.ม.  (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2537)

ศป.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (2533)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

พิทักษ์  สง่า. (2559).โล่เกียรติยศ 999999999/2559 [ประติมากรรม]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

พิทักษ์  สง่า. (2559). ทับรองดำเนิน [การสาน]. การแสดงนิทรรศการ “บริบทหัตถกรรรม” โครงการประยุกตศิลป์ร่วมสมัยภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน  ณ  พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  1 – 6 กันยายน 2559.

พิทักษ์  สง่า. (2558).ครกสร้างอาณาจักร 999999999/2558  [เครื่องเคลือบดินเผา] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป  ประจำปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 2กันยายน 2558.

พิทักษ์  สง่า. (2558). ไพรวัลย์ กุญชร999999999/2558  [ประติมากรรม] การแสดงนิทรรศการ “สินสุข”  โครงการประยุกต์ศิลป์ร่วมสมัยภูมิปัญญาไทยสู่         อาเซียน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558.

พิทักษ์  สง่า.(2557). นางสาวฝัน999999999/2557 [ประติมากรรม]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.

พิทักษ์  สง่า. (2556). สมบูรณ์พูนสุข2 999999999/2556[ประติมากรรม] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์           คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,15–27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร