ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์

Asst.Prof. Saowalak Kabilsingh

F.M.A.  (Design) Visa-Bharati, India (2005)

คศ.บ.  (ศิลปหัตถกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2542)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี

364 105  สิ่งทอพื้นฐาน

364 212 ศิลปนิพนธ์

364 225 ศิลปะสิ่งทอ 2

364 226 ศิลปะสิ่งทอ3

364 227 ศิลปะสิ่งทอ

364 235 ศิลปกรรมกระดาษ

364 250 เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง

364 251 ธุรกิจสิ่งทอ

การศึกษา

F.M.A.  (Design) Visa-Bharati, India (2005)

คศ.บ.  (ศิลปหัตถกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2542)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์  

เสาวลักษณ์  กบิลสิงห์. (2559). Rootage 2 [ศิลปะสิ่งทอ]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

เสาวลักษณ์  กบิลสิงห์. (2558). ภาพสะท้อนจากอดีต (สุโขทัย) [ศิลปะสิ่งทอ]. Faculty of Art and Design,Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia. 3 – 4 กันยายน 2558.

เสาวลักษณ์  กบิลสิงห์. (2558). สะท้อนจากอดีต (สุโขทัย) [ศิลปะสิ่งทอ]. การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข  ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 15 – 27 กันยายน 2558.

เสาวลักษณ์  กบิลสิงห์. (2557). ผลงานคณาจารย์ “วันศิลป์พีระศรี” [ศิลปะสิ่งทอ].การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์  เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจำปี 2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระฯ 15 – 27กันยายน 2557.

เสาวลักษณ์  กบิลสิงห์. (2556). รูปลักษณ์แห่งรัตติกาล [ศิลปะสิ่งทอ]. การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์  คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 15 -27 กันยายน 2556.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร