นางสาวพรพรรณ แก้วประเสริฐ

ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร