รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต

Assoc.Prof. Teerawat Ngamchuchit

ศ.ม.  (ภาพพิมพ์)   มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2537)
ศ.บ.  (ภาพพิมพ์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2533)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  21 ปี  

ระดับปริญญาตรี

360 104 วาดเส้น 2

360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1

360 205 โครงการสร้างสรรค์ประยุกตศิลป์
364 118 ภาพพิมพ์ประยุกต์ 2

364 201 องค์ประกอบศิลป์ 3

364 212 การนำเสนอประยุกต์ศิลป์

364 213 การเตรียมการศิลปนิพนธ์

364 214 ศิลปนิพนธ์

364 217 ภาพพิมพ์ประยุกต์ 3

364 224 ศิลปะภาพถ่าย

การศึกษา

ศ.ม.  (ภาพพิมพ์)   มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2537)
ศ.บ.  (ภาพพิมพ์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2533)

 

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ธีรวัฒน์  งามเชื้อชิต. (2559). Mountain Night [จิตรกรรม] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 15 –30 กันยายน 2559.

ธีรวัฒน์  งามเชื้อชิต. (2558). Before the Rising sun/2015 [ภาพพิมพ์] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ โครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558: รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2558.

ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต. (2557). ณ เส้นขอบฟ้า [จิตรกรรม] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.

ธีรวัฒน์  งามเชื้อชิต. (2557).Untitled [จิตรกรรม] นิทรรศการ”ศิลปะในกล่อง”(Cubic Museum) ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 30 ธันวาคม 2557.

ธีรวัฒน์  งามเชื้อชิต. (2557). ON THE HORIZON [จิตรกรรม] นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรเจริญพระชนมายุ 58 พรรษา ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร.

ธีรวัฒน์  งามเชื้อชิต. (2556). Serenity through Landscapes. [จิตรกรรม] การแสดงนิทรรศการ “70 ปี แห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน ผลงานสร้างสรรค์         คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.

บทความ

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตำรา  หนังสือหรือบทความทางวิชาการ

ธีรวัฒน์  งามเชื้อชิต. (2558). ภาพพิมพ์หิน. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.

ธีรวัฒน์  งามเชื้อชิต. (2558). เอกสารวิชาการรวมผลงานสร้างสรรค์ศิลปะผลงานภาพพิมพ์จิตรกรรมและผลงานภาพประกอบหนังสือ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร