รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี

Assoc.Prof. Prapakorn Sukonthamanee

ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)  เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี 

ระดับปริญญาตรี

360 103 วาดเส้น 1

360 106 ศิลปะปฏิบัติ 2

364 106 องค์ประกอบศิลป์ 2

364 109 ศิลปพื้นบ้านไทย

364 110 หัตถกรรมร่วมสมัย

364 115 ศิลปะสิ่งทอ 1

364 120 ศิลปะสิ่งทอ 2

364 211 วิธีวิจัย

364 212 การนำเสนอประยุกต์ศิลป์

364 213 การเตรียมการศิลปนิพนธ์

364 214 ศิลปนิพนธ์

364 232 ธุรกิจสิ่งทอ

ระดับบัณฑิตศึกษา

364 511 ศิลปะกับหน้าที่เฉพาะ

 

การศึกษา

ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)  เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ประภากร  สุคนธมณี. (2559).ที่นอนลูก [สิ่งทอ] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2559 โครงการส่งเสริม    ชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

ประภากร  สุคนธมณี.(2559). จระเห้! [การสาน] การแสดงนิทรรศการ “บริบทหัตถกรรรม” โครงการประยุกตศิลป์ร่วมสมัยภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน  ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 –6 กันยายน 2559.

ประภากร  สุคนธมณี.(2558). ลายปลากา การเกิดใหม่บนผืนผ้า [สิ่งทอ] การแสดงนิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2558.

ประภากร  สุคนธมณี. (2558). เหวี่ยง. [การถัก] การแสดงนิทรรศการ “สินสุข” โครงการประยุกต์ศิลป์ร่วมสมัยภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน ณ พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558.

ประภากร  สุคนธมณี. (2557). มิติ แสง-เงาของทีพู่กันในงานปัก กรณีศึกษา:ภาพ “ราชัน” [สิ่งทอ] การแสดงนิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์คณาจารย์           คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network  Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2557.

ประภากร  สุคนธมณี. (2556).1=2 One equal Two. [สิ่งทอ] การแสดงนิทรรศการ “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะ           มัณฑนศิลป์ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27 กันยายน 2556.

ประภากร  สุคนธมณี. (2556).สะท้อนน้ำ [สิ่งทอ] นิทรรศการผลงาน สร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ” ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”วันที่16-18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร