รองศาสตราจารย์พรพรม ชาววัง

Assoc.Prof. Pornprom Chawwang

ศ.ม. (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร