อาจารย์สมฤทัย วงศ์ใหญ่

Somruthai Wongyai

Email : Gingfineart@gmail.com

ประสบการณ์สอน พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

364 109 ศิลปะพื้นบ้านไทย
364 236 ศิลปกรรมเครื่องหนัง
364 228 เทคนิคการอนุรักษ์จิตรกรรมไทย
360 108 ศิลปะไทยปริทัศน์
364 213  ศิลปนิพนธ์
364 120 ศิลปะไทยประยุกต์ 2
364 205 โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศิลป์

การศึกษา

ศ.ม. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.บ. (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงาน

พระพุทธเจ้าโปรดพญาชมพูบดี

พระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดา

พระพุทธเจ้าโปรดพระนันทะ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร