ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ จันทรัมพร

Asst.Prof. Anuphap Chantharamporn (Ph.D.)

ศ.ม. (ประติมากรรม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2555)

ศ.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2548)

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  2 ปี 

ระดับปริญญาตรี
 360 103   วาดเส้น 1

360 108    ศิลปะไทยปริทัศน์

364 104    ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย

364 109    ศิลปะพื้นบ้านไทย

364 114     ศิลปะไทยประยุกต์ 1

364 119    ศิลปะไทยประยุกต์ 2

364 211    วิธีวิจัย

364 213    การเตรียมการศิลปนิพนธ์

364 214    ศิลปนิพนธ์

364 218    ศิลปะไทยประยุกต์ 3

364 242   ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้

ระดับบัณฑิตศึกษา

364 511    ศิลปะกับหน้าที่เฉพาะ

364 521    สัมมนาประวัติศาสตร์ประยุกต์ศิลป์

การศึกษา

ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)

ศ.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

อานุภาพ  จันทรัมพร. (2559).โครงสร้างวิถีชุมชนประสมพื้นบ้าน [ประติมากรรม] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  ประจำ ปี พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

อานุภาพ   จันทรัมพร.(2559). แวดล้อมพื้นถิ่นไทย [การสาน] การแสดงนิทรรศการ “บริบทหัตถกรรรม” โครงการประยุกตศิลป์ร่วมสมัยภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน   ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 – 6 กันยายน 2559.

อานุภาพ   จันทรัมพร.(2558). ประกายแสงแห่งชีวิต [สื่อผสม].การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2558 โครงการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  15 – 30 กันยายน 2558.

อานุภาพ  จันทรัมพร. (2558). ภาชนะบรรจุลมหายใจ [เครื่องเคลือบดินเผา] การแสดงนิทรรศการ “สินสุข” โครงการประยุกต์ศิลป์ร่วมสมัยภูมิปัญญาไทย  สู่อาเซียน  ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร