อาจารย์อิทธิพล วิมลศิลป์

Ithipol Vimolsilp

ศ.ม. (จิตรกรรม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2543)

ศ.บ. (จิตรกรรม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2538)

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 13 ปี 

ระดับปริญญาตรี

360 105 ศิลปะปฏิบัติ 1

364 103 วาดเส้นประยุกต์ 1

364 108 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

364 203 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักออกแบบ

364 205 โครงการสร้างสรรค์ประยุกต์ศิลป์

364 207 คอมพิวเตอร์สำหรับนักออกแบบ

364 209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

364 213 การเตรียมการศิลปนิพนธ์

364 214 ศิลปนิพนธ์

364 215 จิตรกรรมประยุกต์ 3

364 230 การเขียนภาพดอกไม้

364 238 วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

364 242 ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

364 511 ศิลปะกับหน้าที่เฉพาะ

364 521 สัมมนาประวัติศาสตร์ประยุกต์ศิลป์

การศึกษา

ศ.ม. (จิตรกรรม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2543)

ศ.บ. (จิตรกรรม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2538)

ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์ 

อิทธิพล  วิมลศิลป์.(2559).ผสมผสานสู่การเปลี่ยนแปลง [สื่อผสม]. การแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ  พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม 15 – 30 กันยายน 2559.

อิทธิพล  วิมลศิลป์. (2558).บันทึกแห่งรุ่งอรุณ [สื่อผสม] การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 :รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ หอศิลปะและการออกแบบมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 2 กันยายน 2558.

อิทธิพล  วิมลศิลป์. (2557). ชีวิต จิต และวัตถุ [สื่อผสม]  การแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian ประจำปี 2557. ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 15 – 27  กันยายน 2557.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร